KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

 

Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarının veri güvenliğini göz önünde bulundurarak,  özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat (Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb.) kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler tedavi merkezi tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:

· Hastanın en fazla 3 yakına ait ad, soyad, telefon, imza, adres bilgisi,

· Adınız, soyadınız, imzanız,

· T.C. kimlik bilgileriniz, kimlik veya ehliyet fotokopiniz, pasaport numaranız,

· Doğum tarihiniz,

· Cinsiyetiniz,

· Adresiniz,

· Telefon numaranız,

· E-posta adresiniz,

· Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti. tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

· Ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal verileriniz,

· Tıbbi bir müdahale durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz,

· Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

· Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz örneğin laboratuar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz,

· Tedavi Merkezimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız,

· Dernek, vakıf veya sendika üyelik bilginiz,( İndirimden yararlanmak istediğiniz takdirde)

· Anket, öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz,

· E-posta, web sitesi iletişim formu, telefon veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

· Kullandığınız ilaçlar,

· Hastalık özgeçmişiniz,

· Boy, kilo gibi fiziksel durum bilgileriniz,

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

· 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

· Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

· Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

· Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti.’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme;

· E-nabız sistemine kayıt;

· Üye olduğunuz dernek, vakıf veya sendikaya göre tedavi merkezimizin mevcut indirimlerinden yararlandırmak;

· Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

· Faturalandırma yapılması;

· Kimliğinizin doğrulanması;

· Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;

· Tedavi Merkezimizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi

· Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;

· Araştırma yapılması,

· Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;

· Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat
sağlanması;

· Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

· Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;

· Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;

· Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti.’nin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

· Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

· Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

· İlaç veya tıbbi cihaz temini,

 

amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi sekreterlerine, kat sekreterlerine, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuarlara, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, e-nabız sistemine, medula sistemi ve mali müşavirlere aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                       

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Özel Dent Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Ltd. Şti.

Adres: Osman Yılmaz Mh. İstanbul Cd. No:24/B Gebze-Kocaeli

E-Posta: kvkk@dentgebze.com